MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU između MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU GRADA SARAJEVA

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU između MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU GRADA SARAJEVA

Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo, su u Vijećnici otvorili gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, u ime predsjednika Mehanizma za međunarodne krivične sudove, Gabrielle Mclntyre i biši sudija MKSJ Faust Pocar.

Osnivanje Informativnog centra i promocija njegovog naslijeđa projekt je od historijskog značaja za grad Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu. Centar predstavlja još jedan korak bliže istini i pravdi; suočavanju s prošlošću; izgradnji mira i pomirenja“, istaknuo je gradonačelnik Skaka.

Mandat Informativnog centra Sarajevo je da pruži javnosti ažuran, direktan i siguran elektronski pristup svim javno dostupnim spisima haškog Tribunala i arhivskom materijalu sadržanom u online bazama podataka MKSJ. Centar je smješten u Vijećnici i funkcionirat će kao posebna organizaciona jedinica pri Gradskoj upravi Grada Sarajeva. Cjelokupna javnost, istraživači, studenti, akademska zajednica, mediji i svi zainteresirani građani imat će mogućnost da sa stručnim osobljem Gradske uprave, na modernoj informatičkoj opremi, pretražuju kompletan elektronski arhiv Tribunala.

Ujedno, od danas će posjetioci u Vijećnici biti u prilici da vide kao, stalnu postavku, orginalnu sudnicu haškog suda. Sudnicu koju je Mehanizam, kao pravni sljednik MKSJ, donirao Gradu Sarajevu će, također, moći da koriste studenti u praktičnoj nastavi.

Prisutnima se obratio i Ivo Komšić, predsjedavajući Savjeta gradonačelnika za Informativni centar, koji je kazao da Centar treba da zaživi kao jedinstveno mjesto u ovom dijelu Evrope na kojem će se vršiti akademska istraživanja ratnih zločina sa pravnog, historijskog, sociološkog, filozofskog, politološkog i psihološkog aspekta.

„MKSJ je bio pionirska institucija i prvi međunarodni krivični sud modernog doba, koji je dokazao da je odgovornost moguća za tragične događaje i stravične zločine koji su se desili na teritoriji bivše Jugoslavije devedesetih godina“, istaknula je Gabrielle Mclntyre u svom izlaganju.

Gradonačelnik Skaka je ovom prilikom uručio priznanja za poseban doprinos u uspostavi Informativnog centra, i to: ranijim gradonačelnicima Sarajeva Semihi Borovac i Ivi Komšiću, bivšem sudiji MKSJ Faustu Pocaru i aktuelnom predsjedniku Mehanizma za međunarodne krivične sudove, sudiji Theodoru Meronu. Priznanja su dobili i ambasadorica R Indonezije u BiH Nj.E. Amella Achmad Yani, načelnici sarajevskih općina Centar i Novi Grad, Nedžad Ajnadžić i Semir Efendić, te predsjednik Uprave UniCredit banke Dalibor Ćubela.

Na ceremoniji otvorenja Informativnog centra, koja je popraćena izložbom „Opsada Sarajeva kroz presude MKSJ“, prisustvovala je visoka delegacija Mehanizma za međunarodne krivične sudove, koja je pravni sljednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), kao i predstavnici izvršne, zakonodavne i sudske vlasti u BiH, međunarodne zajednice, te udruženja žrtava ratnih zločina.


MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

Ovaj Memorandum o razumijevanju (dalje u tekstu: MOR) sklapa se izme đu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: MKSJ), me đunarodne organizacije koju je osnovao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, sa sjedištem u Haagu, Churchillplein 1, 2517JW Haag, Nizozemska, i Grada Sarajeva, Hamdije Kreševljakovi ća 3, 71000 Sarajevo, BiH (dalje u tekstu: Grad Sarajevo). MKSJ i Grad Sarajevo će se dalje u tekstu pominjati kao “strane”, odnosno svaki od njih pojedinačno kao “strana”.

BUDUĆI DA sudski spisi MKSJ-a i njegova zbirka dokaza sadrže ogromnu koli činu informacija o kršenjima međunarodnog humanitarnog prava po činjenim tokom ratova na teritorijama bivše Jugoslavije tokom devedesetih godina 20. vijeka;

BUDUĆI DA je ta dokumentacija od izuzetnog zna čaja za žrtve i njihove porodice, kao i za pravnike, naučnike, istoričare, novinare i nacionalne vlasti u bivšoj Jugoslaviji i druge aktere civilnog društva koji djeluju na podru čju tranzicione pravde;

BUDUĆI DA, u sklopu svog nasljeđa, MKSJ mora da osigura da njegovi javni sudski spisi budu dostupni i stavljeni na raspolaganje raznim korisnicima u bivšoj Jugoslaviji;

BUDUĆI DA je generalni sekretar Ujedinjenih nacija u svom izvještaju od 21. maja 2009. 1 izjavio da bi formiranje informativnih centara u bivšoj Jugoslaviji obezbijedilo pristup javnim sudskim spisima MKSJ-a i doprinijelo informisanju i senzibiliziranju stanovništva država bivše Jugoslavije;

BUDUĆI da je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zatražio od MKSJ-a da sara đuje sa zemljama bivše Jugoslavije kako bi se organizovalo uspostavljanje infonnativnih i dokumentacionih centara omogućavanjem pristupa kopijama svih sudskih spisa iz arhiva MKSJ-a. 2

BUDUĆI DA MKSJ omogućuje konsultacije na regionalnom nivou o uspostavljanju informativnih centara u bivšoj Jugoslaviji, a da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo saglasnost za osnivanje informativnog centra u Sarajevu 3 (“Informativni centar Sarajevo” ili “Projekt”);

BUDUĆI DA razvoj i uspostavljanje Informativnog centra Sarajevo zavisi od finansiranja iz vanjskih izvora;

OVIM SE, STOGA, i uz poštovanje ovdje navedenih dogovora i sporazuma, strane sporazumijevaju kako slijedi:

1 INFORMATIVNI CENTAR SARAJEVO

1.1. Svrha ovog MOR-a je da reguliše uspostavljanje Informativnog Centra Sarajevo i saradnju strana u pružanju pomo ći Centru.

Lokacija i mandat

1.2. Sjedištu Informativnog centra Sarajevo dodijeli će se prostor u sarajevskoj Gradskoj vijećnici, Obala Kulina bana 1.

1.3. Osnovni mandat Informativnog centra Sarajevo je da pruži javnosti ažuriran, direktan i bezbjedan elektronski pristup svim javno dostupnim spisima MKSJ-a i arhivskom materijalu sadržanom u online bazama podataka MKSJ-a;

1.4. Zavisno od raspoloživosti finansijskih sredstava i resursa, Informativni centar Sarajevo može uložiti napore u cilju informisanja javnosti o pitanjima ratnih zlo čina, doprinosećprocesu tranzicione pravde i ja čanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini i regionu uspostavljanjem snažne outreach komponente, uključujući:

1.4.1 komponentu tranzicione pravde — doprinos procesima tranzicione pravde i suočavanja s prošlošću organizovanjem raznih informativnih i edukativnih javnih događaj a;

1.4.2 komponentu podrške pravnim profesionalcima i civilnom društvu — aktivnosti na izgradnji kapaciteta usmjerene ka pravnim stru čnjacima i grupama civilnog društva koji se bave ratnim zlo činima pred domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini; i

1.4.3 izložbenu komponentu — prikaz rada MKSJ-a i sudova u Bosni i Hercegovini na donošenju presuda u predmetima ratnih zlo čina.

Upravljanje

1.5. Informativnim centrom Sarajevo upravlja će gradonačelnik.

1.6. Gradonačelnikov savjet za Informativni centar Sarajevo (dalje u tekstu: Savjet) bi ćsastavljen u skladu s procedurama Grada Sarajeva i bi će odgovoran za:

1.6.1. Pripremu dokumenata, godišnjeg plana rada i budžeta Informativnog centra Sarajevo

1.6.2. Razvoj aktivnosti Informativnog centra Sarajevo

1.6.3. Razvoj i provo đenje plana prikupljanja finansijskih sredstava; i

1.6.4. Saradnju s predstavnicima MKSJ-a kako bi se obezbijedio konstantan pristup javnim arhivama MKSJ-a.

1.7. Savjetodavnu komisiju formira će MKSJ i ona će biti sastavljena od predstavnika koje izabere MKSJ, i može uklju čivati sudije i članove osoblja MKSJ-a i predstavnike institucija u Bosni i Hercegovini koje izabere MKSJ.

1.8. Savjetodavna komisija pomaga će Savjetu u obavljanju njegovih dužnosti, posebno u pogledu javnih aktivnosti Informativnog centra Sarajevo i aktivnosti u vezi s prikupljanjem sredstava.

1.9. Članstvo u Gradona čelnikovom Savjetu i Savjetodavnoj komisiji me đusobno se isključuju.

1.10. Savjet će se konsultovati sa Savjetodavnom komisijom o sljede ćim pitanjima koja se odnose na rad Informativnog centra Sarajevo:

1.10.1. Promjenama mandata Informativnog centra Sarajevo

1.10.2. Promjenom sjedišta Informativnog centra Sarajevo

1.10.3. Vanjskim djelovanjem Informativnog centra Sarajevo, uklju čujući, izmeđostalog, aktivnosti navedene u članu 1.4 gore; i

1.10.4. Pripremom i podnošenjem prijedloga za prikupljanje sredstava potencijalnim donatorima.

1.11. Savjet može, ako to smatra primjerenim, konsultovati Savjetodavnu komisiju u vezi s bilo kojim drugim pitanjima.

Finansiranje

1.12. Svi administrativni troškovi Informativnog centra Sarajevo, uklju čujući troškove opreme i osoblja, pokrivaće se dobrovoljnim prilozima donatora u po četnom periodu od pet (5) godina (dalje u tekstu: Po četni period). Po isteku Po četnog perioda, Grad Sarajevo će preuzeti odgovornost za finansiranje Informativnog centra Sarajevo i svih njegovih aktivnosti. Po četni period može se produžiti pismenom saQlasnoš ću strana.

2 OBAVEZE GRADA SARAJEVA

2.1. U roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog MOR-a, kako je definisano u članu 9.1 dolje, moraju se ispuniti sljede ći uslovi:

2.1.1. Prije početka rada Informativnog centra Sarajevo, Grad Sarajevo će implementirati sve promjene opštih akata i pribaviti sve dozvole Gradskog vije ća Sarajevo;

2.1.2. Grad Sarajevo će dodijeliti potreban prostor Informativnom centru Sarajevo u sarajevskoj Gradskoj vije ćnici;

2.1.3. Grad Sarajevo otvori će broj bankovnog računa u Bosni i Hercegovini na ime Grada Sarajeva u cilju prikupljanja sredstava za uspostavljanje Informativnog centra Sarajevo.

2.2. Grad Sarajevo će, uz pomoć Savjetodavne komisije, aktivno nastojati da do đe do sredstava iz vanjskih izvora za Informativni centar, tako što će identifikovati potencijalne donatore obraćati im se.

2.3. Grad Sarajevo će s odabranim donatorima sklopiti sporazum o doprinosima kako bi obezbijedio sredstva potrebna za osnivanje i rad Informativnog centra Sarajevo. MKSJ neće biti strana u tim sporazumima.

3 OBAVEZE MKSJ-a

3.1. MKSJ će uspostaviti Savjetodavnu komisiju i imenovati svoje predstavnike.

3.2 MKSJ će, putem Savjetodavne komisije, i u onoj mjeri u kojoj je to mogu će, davati podršku Gradu Sarajevu prilikom pristupanja potencijalnim donatorima radi obezbjeđivanja sredstava za uspostavljanje Informativnog centra Sarajevo. MKSJ neće biti odgovoran za pribavljanje sredstava niti za upravljanje sredstvima Informativnog centra Sarajevo.

3.3. Putem Savjetodavne komisije, MKSJ će davati podršku Gradu Sarajevu u planiranju i provođenju vanjskog djelovanja Informativnog centra Sarajevo, uklju čujući, izmeđostalog, i aktivnosti navedenih u članu 1.4. gore.

3.4. MKSJ će omogućiti Gradu Sarajevu direktan i bezbjedan pristup javno dostupnim spisima i arhivskom materijalu pohranjenim u njegovim bazama podataka nakon uspostavljanja Informativnog centra Sarajevo i čim bude dovoljno sredstava za nabavku potrebne opreme . . . . 


Izmjena i dopuna br. 1

MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU

između

MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

i

GRADA SARAJEVA

za razvoj Informativnog centra Sarajevo

Ovom Izmjenom i dopunom (dalje u tekstu: Izmjena i dopuna br. 1), koja stupa na snagu na dan zadnjeg potpisa i u vezi s kojom su se saglasili Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, međunarodna međuvladina organizacija i pravni nasljednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (dalje u tekstu: MKSJ), sa sjedištem na adresi Churchillplein 1, 2517JW Haag, Nizozemska (dalje u tekstu: Mehanizam) i Grad Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 3, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (dalje u tekstu: Grad Sarajevo), mijenja se i dopunjuje postojeći Memorandum o razumijevanju između MKSJ-a i Grada Sarajeva. Mehanizam i Grad Sarajevo će se dalje u tekstu zajedno pominjati kao “strane”, odnosno svaki od njih pojedinačno kao “strana”.

BUDUĆI DA su MKSJ i Grad Sarajevo sklopili Memorandum o razumijevanju za razvoj Informativnog centra Sarajevo (dalje u tekstu: MOR) 29. novembra 2016.;

BUDUĆI DA je, na osnovu Rezolucije 1966 (2010.), Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osnovao Mehanizam kao pravnog nasljednika MKSJ-a i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, s ograncima u Haagu (Nizozemska) i Aruši (Ujedinjena Republika Tanzanija);

BUDUĆI DA je mandat MKSJ istekao 31. decembra 2017.;

BUDUĆI DA Mehanizam i Grad Sarajevo ovim žele da izmijene MOR,

OVIM SE, STOGA, uz poštovanje međusobnih dogovora i sporazuma, strane sporazumijevaju kako slijedi:

  1. Članu 6.2 MOR-a dodaje se sljedeće:

“Počevši od 1. januara 2018. godine:

Prima: Međunarodni rezidualni mehanizam Ujedinjenih nacija za krivične sudove

Na ruke:

Nenad Golčevski, službenik za odnose s javnošću

Churchillplein 1

2517JW Den Haag

Nizozemska

golcevski@un.org

Telefon: +31 70 512 8613

 

Dostaviti:

Kevin Prendergast, lični pomoćnik sekretara

Churchillplein 1

2517JW Den Haag

prendergastk@un.org

Nizozemska

Telefon: +31 70 512 5738

 

Prima: Grad Sarajevo:

Na ruke: gradonačelnik Abdulah Skaka

Hamdije Kreševljakovića 3,

71 000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina”

  1. Članu 9.1 MOR-a dodaje se novi član 9.1.1 koji glasi:

“9.1.1. Nakon zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., sva prava i obaveze MKSJ-a u skladu s MOR-om preuzima Međunarodni rezidualni mehanizam Ujedinjenih nacija za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam), počevši od 1. januara 2018. Nakon preuzimanja gore navedenih prava i obaveza MKSJ-a od strane Mehanizma, MOR ostaje na snazi za vrijeme trajanja mandata Mehanizma, osim ako ne bude raskinut ranije, u skladu s odredbama ovog MOR-a.“

  1. Ova Izmjena i dopuna br. 1 predstavlja integralni dogovor strana u vezi s predmetom Izmjene i dopune br. 1 i zamjenjuje sve ranije pismene ili usmene dogovore, ugovore i prijedloge koje su, u vezi s ovim pitanjem, strane sačinile pojedinačno ili međusobno.

U POTVRDU ČEGA su, dolje navedenoga dana, ovlašteni predstavnici Mehanizma i Grada Sarajeva potpisali ovu Izmjenu i dopunu br. 1.

Sastavljeno u Gradu Sarajevu i Haagu u dva originalna primjerka na engleskom jeziku.

Za i u ime Grada Sarajeva 

Abdulah Skaka, gradonačelnik Grada Sarajeva 

 

Za i u ime Međunarodnog rezidualnog mehanizma Ujedinjenih nacija za krivične sudove  

Olufemi Elias, sekretar

Creative Commons License
The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.