Informacije o objavi članka

Tekstove autora i prijedloge čitalaca koji odražavaju misiju časopisa rado prihvatamo i pažljivo ćemo ih razmotriti. Svoje radove autori treba da pošalju u obje verzije—na bosansko/hrvatsko/srpskom i na engleskom. Tekstove eseja, pjesama i pripovijedaka rado primamo i njih treba slati elektronski, najbolje u vidu priloga u Word-u. Verzija na bosanskom/hrvatskom/srpskom mora imati dijakritičke znake.

Duh Bosne je književni i političko-esejistički časopis više nego akademski i naučni.