Članci

Kumstvo u Muhamedovaca, 1889

Listajući po narodnim pjesmama Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini, zapeće pažljivom čitaocu počešće oko za stihove, u kojima se spominje kumstvo. Za primjer navađam nekoliko ovijeh stihova: ”Lika  kumom bio kod djevojke.”…… ”Evo t’ kuma, bega udbinjskoga.”….. ”Pa mu sinu kosu kumovao”….. Mene ovi stihovi pobudiše, te stadoh o kumstvu pobliže raspitivati u samih Muhamedovaca. Ubrzo dobih dosta obavijesti i  []