Svezak 14 Br. 3 (2019): Jul

- Kumstvo u Muhamedovaca, 1889

Listajući po narodnim pjesmama Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini, zapeće pažljivom čitaocu počešće oko za stihove, u kojima se spominje kumstvo. Za primjer navađam nekoliko ovijeh stihova: ”Lika  kumom bio kod djevojke.”…… ”Evo t’ kuma, bega udbinjskoga.”….. ”Pa mu sinu kosu kumovao”….. Mene ovi stihovi pobudiše, te stadoh o kumstvu pobliže raspitivati u samih Muhamedovaca. Ubrzo dobih dosta obavijesti i  []

- Slike Marša Mira, 2019

Iskreno se zahvaljujem PD ‘Horizont’ Bihać 2006, Edinu Deliću i Anelu Osmanoviću iz Lukavca.             Marš Mira Wikipedia Članak u Berfroisu